VISZ értekezlet és felhívás

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet megtartotta soron következő Titkárok Tanácsa ülését, amelyen többek között bemutatásra került a Signal Biztosító Zrt új ajánlata. Reményi Zsuzsánna a Signal Bizosító Zrt szakszervezeti referense tájékoztatta a jelenlévőket az új szolgáltatásról. Változik a Munka Törvénykönyve, megváltozik a munkavállalók kártérítési felelőssége.

 

{module 221}

A munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt, köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, ezt a munkáltatónak kell bizonyítania – a kártérítés mértéke maximum a munkavállaló 4 havi távolléti díjának összege. Ennek a problémának a megoldására ajánl a Signal Biztosító új biztosítási formát a szakszervezeti tagok számára. 

Tájékoztatást kaptak a „Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért” Alapítvány munkájáról, amely a munkanélkülieket, fiatalokat és időseket segíti tanácsadással mind általános mind jogi téren, s e munka jövőjének érdekében, szükség lenne arra, hogy minél többen ajánlják fel adójuk 1%-át, amellyel támogatják az Alapítvány munkáját az adójuk 1%-nak felajánlásával.  

Kérjük, amennyiben teheti, az SZJA 1%-át a Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány részére ajánlja fel. Adószám: 19650438-1-42
Az értekezleten tájékoztatást adtunk a 2012. évi „Bérkompenzáció” lehetőségeiről a turizmusban – vendéglátásban, és bemutatásra került a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati felhívása ebben a témában. 

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S
Összefoglaló a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséhez nyújtható támogatásra
A pályázat kódjele: NFA-2012-KOMP
A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról szóló 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelet alapján – a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) kiegészítő munkáltatói támogatás előirányzatából – a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)  
nyílt pályázatot hirdet a munkabérek nettó értékének 2012. évi megőrzéséheznyújtható támogatásra.
A pályázatra 21 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. 

A pályázat célja: Az elvárt béremelés munkáltatókat terhelő 2012. évi költségei egy részének támogatása annak érdekében, hogy a munkáltatók mind teljesebb körben biztosítsák a bérek nettó értékének megőrzését szolgáló béremeléseket úgy, hogy a munkahelyeket is megőrizzék. 

A pályázók köre: A pályázaton a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22. ) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek, tehát a belföldi székhelyű gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozások, nonprofit szervezetek vehetnek részt azoknak az egyházi fenntartású intézményeknek a kivételével, amelyek egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési közfeladatot látnak el.

Pályázati feltételek:

A pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy a bérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 2012. évi béremelést legkésőbb 2012. június 30-ig valamennyi érintett munkavállalója számára 2012. január 1-jétől, illetve a 2011. november-december havi foglalkoztatást követő újrafoglalkoztatás esetén a 2012. évi jogviszony kezdetétől – visszamenőlegesen is – biztosítja,

A pályázó vállalja, hogy a 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszámához képest nem csökkenti,• A pályázó vállalja, hogy a 2012. évben meghozott döntés alapján a munkáltatói kezdeményezésen alapuló munkaidő csökkentéssel érintett létszám nem haladja meg a pályázó 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszámának 20%-át, 

Amennyiben a pályázó által foglalkoztatott munkavállalók 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszáma elérte az 5 főt, a támogatási igény mértékének el kell érnie legalább az évi 100.000 Ft-ot, 

A pályázó szintjén számított 2011. évi bruttó átlagkereset nem érheti el a 215.000 Ft/hó összeget,

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat keretében támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, valamint köteles nyilatkozni a részére a támogatási döntés évében és az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások uniós jogalapjáról és támogatástartalmáról. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő. 

A támogatás mértéke: A támogatás mértéke a 2012. évi elvárt béremelésből legfeljebb 3 százalékpontnak tizenkét hónapra számított bér és szociális hozzájárulási adó költsége. A pályázat a legalább 5%-os elvárt béremeléssel érintett létszám egészére, illetve egy részére is benyújtható.

Pályázati dokumentáció: A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, valamint a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza, amelyek a Nemzetgazdasági Minisztérium (kormányzati portálon: www.kormany.hu) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (www.munka.hu) honlapjáról érhetők el.
A kötelezően kitöltendő pályázati adatlapot és a nyilatkozatokat a http://komp.munka.hu honlapon tudja kitölteni és kinyomtatni a pályázó. 

A pályázatot a foglalkoztató székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjához (a továbbiakban: munkaügyi központ) lehet eljuttatni a 2012. április 13-tól 2012. május 14-ig terjedő időszakban. 
A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a foglalkoztató székhelye szerinti munkaügyi központ pályázati referense ad információt 

A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról – a munkaügyi központ igazgatójának javaslata alapján – a nemzetgazdasági miniszter 2012. június 11-ig mérlegelési jogkörében dönt. A támogatásról, annak összegéről, illetve az elutasításról a munkaügyi központ igazgatója az e határidőtől számított 15 napon belül értesítő levélben tájékoztatja a pályázót. 

Budapest, 2012. április                                                                                    l

Nemzetgazdasági Minisztérium

Forrás: http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=afsz_palyazatok_berkompk

{module 221}