MISZ & MUISZ

Párbeszédre hívta a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége a szaksajtó képviselőit, mivel a munkájukkal összefüggő információt általában kevésnek érezték.Éppen ezért szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a turizmus egyik legfontosabb szereplői, az idegenvezetők, akik hazánk turisztikai nevezetességeinek, kulturális értékeinek közvetlen tolmácsolói, hogyan működtetik szakmai szervezetüket, milyen eredményeket értek el, milyen problémáik vannak, és milyen feladatokat tűztek maguk elé.

 

{module 221}

A Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége, amely 1989-ben alakult országos szervezetként, 2012. január 18-án tartotta tisztségújító közgyűlését, ahol részben újra választották, részben megválasztották az elnököt és az elnökség tagjait a következő 5 évre. Bálint Zoltán, elnök ezúttal negyedszer kapta meg a felhatalmazást a szövetség képviseletére. Róth Péter és Vasváry Márton alelnököket újra választotta a szövetség, míg dr. Szuhaj Katalin újonnan lett alelnökké választva. A számvizsgáló bizottság vezetője Antalóczy Györgyné, tagjai Narancsik Ágnes és Kamarásné Nádasi Ildikó, az Etikai Bizottság vezetője Dr. Kótai Katalin, tagjai dr Balázsné Bárány Katalin, Buda Márta, Haász Albertné és Mészáros Eszter, valamint Munkácsi Edit. Az elnökség is fiatalodott, és 2012-ben már eddig 10 új tag lépett be, akik között sok a 20-40 éves korú kollega. A szövetség jelenleg 250 szakképzett idegenvezetővel működik, de törekszenek a létszám folyamatos bővítésére. 

Az elnökség a közgyűlésen meghatározta rövid- és hosszú-távú céljait, feladatait, ezek között elsődleges céljuk az ország egész területén élő és dolgozó szakképzett idegenvezetők érdekeit minden területen védeni, az idegenvezetői szakma elismertségét növelni. Ennek érdekében az adott lehetőségek keretein belül szükség van a szövetség reklámozására, honlapjuk fejlesztésére, és minden hirdetési forma felhasználására. Az elmúlt évek gyakorlatát követve idén is standjuk volt az Utazás kiállításon.

A szövetség központi anyagi támogatás nélkül működik, a tagsági díjakból, tagjaik támogatásából, valamint egyes turisztikai vállalkozások eseti segítségével tudnak gazdálkodni. Erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél több munkalehetőséget szerezzenek tagjainknak, akik állandó munkahely nélkül, csak egyéni vállalkozóként, esetleg saját cég keretén belül, alkalmi megbízások alapján tudnak munkát vállalni, mivel idegenvezetői munkaköri alkalmazás ma Magyarországon nem, vagy csak elvétve létezik. Munkaszerzés csak ismeretség révén lehetséges, a kezdő idegenvezetők kapcsolatrendszer hiányában nehezen tudnak gyakorlatot szerezni és bekerülni a szerencsések közé. Ma Magyarországon túl sok helyen, különböző színvonalon képeznek idegenvezetőket, akik közül aztán sokan munkalehetőség hiányában más foglalkozást keresnek.

A szövetség szívesen pályázna, mivel sok elképzelésük van, amivel az idegenvezetés színvonalát emelni, az idegenvezetők helyzetét javítani tudnák, de az önrész felmutatása is gondot okoz, másrészt a pályázat elkészítéséhez szükséges anyagi fedezet sem áll rendelkezésükre. Ennek ellenére folyamatosan keresik a lehetőséget pályázatokhoz kapcsolódásra, annál is inkább, mivel anyagiak híján szövetségnek arra sincs módja, hogy az idegenvezetők nemzetközi szervezeteihez kapcsolódjanak, és a más országokban meglévő gyakorlatot személyes kapcsolattartás révén megismerhessék. 

Hosszú évek óta folytatnak küzdelmet azért, hogy hatékonyan tudjanak fellépni a hazánk történelmét, kultúráját hamisan bemutató, igazolvánnyal, képesítéssel nem rendelkező személyek jogosulatlan működése ellen, a szakképzett idegenvezetők érdekeinek védelmében. Javasolták a Turizmus törvény és az azt kiegészítő rendelkezések módosítását Javaslatuk szerint a jogosulatlan idegenvezetés büntetését az Európai Unióban szokásos 4.000,- euróban határozzák meg, és az ellenőrzések a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a rendőrség bevonásával történjenek. Azt remélik, hogy ez áttörést hozhat a probléma megoldásában. 

A hazai turisztikai szervezetekkel, szövetségekkel, kamarákkal és hatóságokkal igen jó kapcsolatot építettek ki, ennek jeleként értékelik, hogy a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége kezdeményezésére közös etikai kódexet készítettek, melynek ünnepélyes aláírása ezen a sajtótájékoztatón történt. 

*****

Etikai kódexaz utazási irodák és az idegenvezetők együttműködéséhez

Jelen etikai kódex célja az utazási irodák megbízásából külföldön és belföldön dolgozó idegenvezetők és irodák együttműködésének szabályozása, zökkenőmentessé tétele. Közös cél, hogy ez az együttműködés a kölcsönös bizalom elvén alapuljon és megfeleljen a tisztességes piaci magatartás etikai követelményeinek.Az utazási irodák és idegenvezetők szoros együttműködése, a vendégek minél jobb színvonalú kiszolgálása, a turizmus színvonalának emelése miatt közös érdek. 
E közös cél érdekében jelen etikai kódex a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ) és a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) együttműködésével jött létre, de ajánlásai valamennyi magyarországi utazási vállalkozás és idegenvezető számára követendő szempontokat tartalmaznak.

I.) Az idegenvezető kötelességei
1.) Az idegenvezető köteles az indulás helyén a megadott időpontban késedelem nélkül, munkára alkalmas állapotban megjelenni. Nyelvtudása és tárgyi ismerete legyen magas színvonalú, naprakész, tudása gyarapítása érdekében törekedjen folyamatos önképzésre. Öltözéke, kinézete legyen mindenkor az alkalomnak megfelelő, feltűnéstől mentes, diszkrét, szolidan elegáns. 

2.) A Magyarországon vezetett külföldi csoportok esetén igyekezzen az  ország helyzetét, kultúráját, gazdasági életét tárgyilagosan, saját politikai véleményétől mentesen, pozitív fényben megismertetni a vendégekkel. Ismerje jól nemzetünk értékeit és nem hivalkodóan, de kellő öntudattal képviselje azokat. Mások véleményét, nézeteit tartsa tiszteletben akkor is, ha azok az övéivel nem egyeznek és ne feledkezzen meg arról, hogy akár külföldön, akár belföldön dolgozik, ő Magyarországot képviseli. Legyen jó házigazda, az ismeretnyújtáson kívül is törődjön a vendégekkel, legyen a  segítségükre. 

3.) A külföldre utazó magyar csoportok kísérése esetében igyekezzen az adott országra vonatkozó tudnivalókból alaposan felkészülni, a külföldi partnerkísérővel szorosan együttműködni és mindent elkövetni a csoport programjának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. Szükséghelyzetben köteles segítséget nyújtani.

4.)Az elvállalt munkát csak egészen kivételes esetben mondhatja le (pl. betegség). Ilyen esetben igyekszik időben saját maga helyett más, megfelelő kollégát a munkára szerezni.

5.) Soha nem törekszik arra, hogy a munkája során ismeretségi körébe került külföldi utazási irodákkal közvetlen kapcsolatot alakítson ki, részükre magyarországi szolgáltatásokat saját maga szervezzen, azaz semmi körülmények között nem végez jogosulatlan utazásszervezést, mivel tudomása van róla, hogy az utazásszervezés engedélyköteles tevékenység. 

6.) Mindenkor lojális az őt megbízó utazási irodával, mint munkaadójával és feladatainak elvégzése során megőrzi a neki munkát adó iroda üzleti titkait, azaz senkinek nem szolgál információkkal az általa vezetett csoportok programjairól, az egyes irodák üzleti kapcsolatairól. A munka végeztével tapasztalatairól beszámol, esetleg tanácsot ad az utazási irodának bizonyos programpontok, szolgáltatók megváltoztatására, vagy éppen bevonására, mert ezzel segít az utazási irodának a következő utazások minél jobb megszervezésében. 

II.) Az utazási iroda kötelességei
1.)Az utazási iroda köteles a munka átadásakor az idegenvezetőt a lehető legrészletesebben tájékoztatni a csoporttal kapcsolatos tudnivalókról, tehát a forgatókönyvnek napra és órára bontva minden apró részletre ki kell térnie. Természetesen csak olyan programot állít össze, amely távolságban és időben teljesíthető.   

2.) A forgatókönyvhöz minden megrendelő másolatát csatolja az idegenvezető tájékoztatása céljából (pl. szállás, étkezés, programok megrendelése, belépőjegyek, színházjegyek, menetrendek, kontaktszemélyek neve, címe, telefonja, stb.) Ezen túlmenően köteles az idegenvezetőt szóban is tájékoztatni az esetleges további részletekről. 

3.) A program indulása előtt az utazási iroda a forgatókönyvvel együtt átadja a dologi költségek előre tervezett összegét (készpénzben) utólagos elszámolásra az illető ország/országok pénznemeiben. Amennyiben valamilyen egyenruha, sál stb. hordását kéri az utazási iroda az idegenvezetőtől, ennek költségeit köteles viselni.

4.) Az utazási iroda megbízottja (referens) az esetleges problémák megbeszélése céljából mobil telefonon mindig az idegenvezető rendelkezésére áll és a csoport belföldi vagy külföldi tartózkodása során felmerülő problémák esetén mindent elkövet az idegenvezető munkájának megkönnyítése, a problémák elhárítása érdekében. Az idegenvezető ezzel kapcsolatban felmerült pótlólagos költségeit az iroda köteles megtéríteni. 

5.) Az utazási iroda az idegenvezető előre megállapodott bérét a munka elvégzése után haladéktalanul kifizeti, az idegenvezető számlája ellenében vagy eseti megbízásos szerződés alapján. Kivételt képez az az eset, amikor az idegenvezető munkavégzése bizonyítottan nem felel meg a követelményeknek, magatartásával kárt okoz az utazási irodának, vagy viselkedése súlyos kifogásokat vet fel. A munkabér mindenkor az adott feladattal összefüggő eseti megállapodás kérdése, függ a napi igénybevétel időtartamától, a használt nyelvtől, a munka nehézségi fokától.

6.) A kilátásba helyezett munka meghiúsulása, az adott csoport esetleges lemondása esetén az utazási iroda haladéktalanul köteles értesíteni az idegenvezetőt, hogy annak legyen módja az elmaradt munka helyett más feladatot vállalni. Ha az iroda mulasztása miatt ez nem történik meg, akkor köteles kötbért fizetni az idegenvezetőnek. Egyéb esetben az iroda akkor köteles kötbért fizetni, amennyiben ezt a partner irodára tovább tudja hárítani. Mértéke a megállapodott munkadíj európai gyakorlatának megfelelően: – lemondás a munka megkezdése előtt 1 héttel 50 %; – lemondás a munka megkezdése előtt 48 órával 75 %; – lemondás a munka megkezdése előtt 24 órával 100 %.        

7.) Az utazási iroda külföldre utazó magyar csoport esetén a külföldi  városnézésekhez előre megrendeli a helyi idegenvezetőt, mivel a magyar idegenvezető külföldön elsősorban csak csoportkísérői, koordinátori feladatokat láthat el, tevékenységét a fogadó országokban érvényes jogszabályok korlátozzák. A kiutazó csoportok részére nem biztosított külföldi helyi idegenvezetők esetében a magyar idegenvezetőre kiszabott bírság kifizetését a megbízó magyar utazási iroda átvállalja. Külföldre utazó csoportot kísérő idegenvezető részére az utazási  iroda külön szobát és a csoport részére biztosított ellátást biztosítja. Az étkezés  elmaradása esetén annak pénzbeni ellenértékét kifizeti az induláskor.

8.) Az EU tagországokból, valamint a nem EU tagországokból beutazó    csoportok mellé az iroda megrendeli a regisztrált magyar helyi idegenvezetőket.  Az ezzel kapcsolatos magyar szabályozásról, illetve a szankciókról tájékoztatja a partner irodát.

9.) A MUISZ és MISZ együttműködés értelmében az utazási irodák  törekedjenek arra, hogy minél több MISZ tag idegenvezetőt foglalkoztassanak, valamint véleményezzék az „Év Idegenvezetője” címre jelölteket. 

Az utazási irodák és idegenvezetők a közöttük esetlegesen felmerült vitás ügyekben törekednek a kölcsönös érdekek figyelembevételén alapuló békés megegyezésre. Amennyiben nem történik megállapodás, úgy a két szövetség etikai bizottsága dönt.  
Mindkét aláíró Szövetség törekszik a kódex pontjainak minél szélesebb körben történő megismertetésére és elfogadtatására.

Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége       

Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége

{module 221}